• Photography
  • اینجا گویی در زیر این آسمان تنها من زنده مانده ام

    اینجا گويیصدای انسان هرگز به گوش نخواهد رسیدتنها بادهای عصر سنگیبر دروازه های سیاه می کوبند اینجا گوییدر زیر این آسمانتنها من زنده مانده ام،زیرا نخستین انسانی بودمکه آرزوی جام شوکران کردم.“آنا آخماتووا”